Ch. Olde Fashion Bandita Bonita

Ch. Olde Fashion Bandita Bonita
"Nene"


PEDIGREE